نشستم به یادآوری دو سال قبل،

از اولین باری که شناختم اش و کم کم روج و وجودش آشنا شد،به خلوت و حریمم راه پیدا کرد و شد شونا.

از اولین باری که تنها Musician بود بعد شد Friend  و حالا برایم شده Shona.

هم درد و رفیق و عزیز و عشق.

این تجربه ی آشنایی ذره ذره و کم کم روح و جان ناب ترین و قشنگ ترین بود.


هر روز به موعد دوری و سفرش نزدیک تر میشوم و غم و شادی زیادی هجوم می آورد.
غم نبودنش و شادی در کنار او بودن.

- شونا کلمه ای هندی، به معنی همه ی چیزهای باارزش زندگی ام.