بلوط عزیزم

یک زن می تواند قوی ترین موجود باشد،

ظرفیت بالایی برای چشیدن درد و تحمل رنج و کم مهری ها و سختی ها را دارند؛

اما امان از روزی که ظرفیت شان پر شود و آستان تحمل شان پر شود...


بلوط عزیزم

اما تو نگذار به این درجه از درد و خشم برسی، مثل من نباش.

یاد بگیر حرف بزنی!! از احساساتت، خشمت.

انباشته نکن!

آدم ها علم غیب ندارند.


حرف بزن.