شونا

مثل استالاگمیت های یک غار زیرزمینی، شگف انگیز و با شکوهی...

همانقدر نفس بر..