همه ی آدم ها رنگ و بوی خاص خودشان دارند.

یک عطر و رنگ ناب که از هزار فرسخی داد می زند که آن آدم کیست، چه شکلی است، چه جوری فکر می کند.

ولی خیلی خیلی از ما این را فراموش کرده ایم انگار.

همینطوری اسم آدمها را می شنویم و گاهی توی ذهن می سپاریم و بدون اینکه به این جزئیات شگفت انگیز نگاه کنیم.


اما این بار  با دقت بیشتری نگاه کنیم به این جزئیات ریز قشنگ.

خیلی چیزها را می شود فهمید.