بعضی آدم ها هستند که آنقدر همیشه حضور دارند، آنقدر همیشه گرمایشان ته دلت را گرم میکند که توی خیالت تصور نمیکنی هیچوقت از دست بدهی.

بعد از دوری شان فکر میکن چشم هایت را که بازکنی  می فهمی فقط یک کابوس هولناک بوده است.

 اما دریغ....

شونا حق داشتی پرواز کنی اما تو بگو با دخترک لوس وجودم چه کنم که بهانه می گیرد و بغض کرده؟!

شونا تو که رفتی همه فراموش کرده اند من را...

روزهایم طعم بادام تلخ رفته، سیاه سیاه

کاش سفری 

کاش شیرازی

کاش اندک حال خوبی